Metodyka przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń podsystemu niemilitarnego w systemie obronnym RP

Wszyscy zainteresowani kupnem wydawnictwa mogą je zamówić już teraz.

Osoby prywatne i instytucje które chcą zakupić wydawnictwo są proszone o dokonanie wpłaty na konto TWO:

Bank Pekao SA

67 1240 6218 1111 0000 4611 7005

z podaniem w treści przelewu – „Bezpieczeństwo ludności cywilnej” oraz danych kontaktowych.

Aby otrzymać fakturę prosimy o przysłanie zamówienia na email: towwdzob@op.pl

z podaniem danych do faktury i terminu płatności.

Cena książki wynosi 42 złote, plus 5 złotych koszt wysyłki.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

SPIS TREŚCI

Wstęp

1. Rola i zakres udziału podsystemu niemilitarnego systemu obronnego RP w realizacji zadań obronnych

1.1. Podsystem niemilitarny jako element systemu obronnego RP

1.2. Zadania obronne podsystemu niemilitarnego

1.2.1. Pojęcie i istota zadań obronnych

1.2.2. Klasyfikacja zadań obronnych podsystemu niemilitarnego

1.3. Przewartościowania w obronie narodowej podstawą nowoczesnego podejścia do organizacji ćwiczeń obronnych w podsystemie niemilitarnym

1.4. Praktyczne uwarunkowania ćwiczeń obronnych w ramach realizacji szkolenia obronnego w Polsce

2. Podstawy prawne ćwiczeń obronnych w podsystemie niemilitarnym systemu obronnego RP

2.1. Przepisy regulujące organizację ćwiczeń obronnych

2.1.1. Ogólne podstawy prawne

2.1.2. Rozwiązania szczegółowe

2.2. Prawne uwarunkowania treści szkolenia w ramach ćwiczeń obronnych

2.3. Kierunki doskonalenia podstaw prawnych organizacji ćwiczeń obronnych

2.4. Organizacja ćwiczeń obronnych w świetle dotychczasowych doświadczeń

3. Podstawy metodyczne ćwiczeń obronnych

3.1. Zasady metodyczne ćwiczeń obronnych

3.2. Cele i treści ćwiczeń obronnych

3.3. Czynności kierownika (kierownictwa) ćwiczenia i ćwiczących

3.4. Przygotowanie uczestników ćwiczenia do ćwiczeń obronnych

3.5. Struktura kierownictwa ćwiczenia

3.6. Dokumentacja ćwiczeń obronnych

3.6.1. Dokumenty organizacyjne ćwiczenia

3.6.2. Dokumenty dla kierownictwa

3.6.3. Dokumenty dla ćwiczących

3.7. Przygotowanie ćwiczeń obronnych

3.8. Udział podsystemu niemilitarnego w ćwiczeniach organizowanych przez jednostki organizacyjne sił zbrojnych

3.9. Założenia ogólne prowadzenia badań podczas ćwiczeń

3.10. Formy ćwiczeń obronnych w podsystemie niemilitarnym

Zakończenie

Bibliografia

Załączniki:

1. Holistyczne ujęcie zadań obronnych realizowanych przez podsystem niemilitarny systemu obronnego Polski

2. Sposób przygotowania matrycy zadań do opracowania programu szkolenia

3. Przykład „Programu szkolenia obronnego…”

Aneks. Instrukcja przygotowania i prowadzenia ćwiczeń obronnych w podsystemie niemilitarnym systemu obronnego (projekt)