System bezpieczeństwa w powiecie

Robert Dynak,
Warszawa 2018.

Monografia dr Roberta Dynaka jest pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem kompleksowo omawiającym system bezpieczeństwa w powiecie. Przedmiotem rozważań była bowiem organizacja bezpieczeństwa w powiecie, a w szczególności działalność powiatu w tym zakresie oraz regulacje prawne, rozwiązania organizacyjne, kompetencje organów i działania w tym obszarze w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Publikacja dr. Roberta Dynaka jest pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem kompleksowo omawiającym system bezpieczeństwa w powiecie. Przedmiotem rozważań była bowiem organizacja bezpieczeństwa w powiecie, a w szczególności działalność powiatu w tym zakresie oraz regulacje prawne, rozwiązania organizacyjne, kompetencje organów i działania w tym obszarze w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

Monografia prezentuje bogate doświadczenie praktyczne w przedmiotowej materii, wzbogacając jednocześnie dość skromny dorobek naukowy i publicystyczno-naukowy w dziedzinie bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, w szerokim interdyscyplinarnym ujęciu,  związany z przygotowaniem i realizacją zadań wykonywanych przez powiat w dziedzinie bezpieczeństwa oraz z formułowaniem koncepcji organizacji i funkcjonowania powiatowego systemu bezpieczeństwa. Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, iż w dostępnych opracowaniach problematyka ta jest niedostatecznie zbadana, większą bowiem uwagę w literaturze przedmiotu poświęca się kwestiom szczegółowym, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej, porządku publicznego, przy jednoczesnym braku próby całościowego ujęcia problematyki bezpieczeństwa na szczeblu ponadgminnym.

Na tym szczeblu dochodzi do zespolenia administracji rządowej z samorządową, to z tego faktu wynika też jego szczególna rola w zapewnieniu bezpieczeństwa na administrowanym terenie. Bez zbudowania jednolitego powiatowego systemu bezpieczeństwa  nie jest możliwa właściwa realizacja misji, celów i zadań powiatu w sferze bezpieczeństwa w ogóle, a za kierowanie powiatowym systemem bezpieczeństwa powinny odpowiadać powiatowe organy władzy ogólnej.

Cena książki wynosi 47 złotych, plus 5 złotych koszt wysyłki.
Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Wszyscy zainteresowani kupnem wydawnictwa mogą je zamówić już teraz. Osoby prywatne i instytucje które chcą zakupić wydawnictwo są proszone o dokonanie wpłaty na konto TWO:

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005
z podaniem w treści przelewu – „SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA 
W POWIECIE” i danych kontaktowych.

Aby otrzymać fakturę prosimy o przysłanie zamówienia 
na email: towwdzob@op.pl z podaniem danych do faktury 
i terminu płatności.

SPIS TREŚCI:

WSTĘP

1. SYTUACJA PROBLEMOWA

2. MISJA, ZADANIA I ZAKRES DZIAŁANIA POWIATU

2.1. Pozycja prawno-ustrojowa powiatu

2.1.1. Powiat w ustroju politycznym państwa

2.1.2. Powiat w ustroju terytorialnym państwa

2.1.3. Powiat w ustroju społecznym państwa

2.2. Rola powiatu w zapewnieniu funkcjonowania społeczności lokalnej

2.2.1. Geneza problemu wynikająca z analizy literatury 
przedmiotu badań

2.2.2. Rola powiatu wynikająca z obowiązujących aktów prawnych

2.2.2.1. Rola powiatu w zakresie pomocy społecznej

2.2.2.2. Rola powiatu w zakresie edukacji publicznej

2.2.2.3. Rola powiatu w zakresie promocji i ochrony zdrowia

2.2.2.4. Rola powiatu w zakresie przeciwdziałania bezrobociu

2.2.2.5. Rola powiatu w zakresie budownictwa i architektury

2.2.2.6. Rola powiatu w zakresie dróg i transportu zbiorowego

2.2.2.7. Rola powiatu w zakresie gospodarki wodnej

2.2.2.8. Rola powiatu w zakresie rolnictwa i leśnictwa

2.2.2.9. Rola powiatu dotycząca ochrony środowiska i przyrody

2.2.2.10. Rola powiatu w zakresie bezpieczeństwa narodowego, w tym porządku publicznego

2.2.2.11. Rola powiatu w zakresie spraw obywatelskich

2.2.2.12. Rola powiatu w ochronie praw konsumenta

2.2.2.13. Rola powiatu dotyczące kartografii i katastru

2.2.2.14. Rola powiatu w zakresie gospodarki nieruchomościami

2.2.2.15. Rola powiatu w zakresie ochrony dóbr kultury

2.2.2.16. Rola powiatu w zakresie kultury fizycznej

2.2.2.17. Rola powiatu w zakresie polityki finansów publicznych

2.2.2.18. Rola powiatu w zakresie promocji i rozwoju wspólnoty samorządowej

2.3. Konkluzja

3. UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE

3.1. Czynniki, wyzwania i środowisko uwarunkowań bezpieczeństwa

3.2. Uwarunkowania społeczne

3.3. Uwarunkowania materialno-energetyczne

3.4. Uwarunkowania kulturowe

4. DOŚWIADCZENIA POWIATU W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA

4.1. Powiat w dawnej Polsce

4.2. Powiat w okresie międzywojennym

4.3. Powiat w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1945-1975)

5. ZADANIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA W POWIECIE

5.1. Podział zadań powiatu z zakresu bezpieczeństwa

5.2. Charakterystyka zadań własnych powiatu

5.2.1. Zadania własne powiatu w zakresie bezpieczeństwa kulturowego

5.2.2. Zadania własne powiatu w zakresie bezpieczeństwa społecznego

5.2.3. Zadania własne powiatu w zakresie bezpieczeństwa publicznego

5.2.4. Zadania własne powiatu w zakresie bezpieczeństwa powszechnego

5.2.5. Zadania własne powiatu w zakresie zarządzania kryzysowego

5.2.5.1. Wnioski z analizy dokumentów planistycznych oraz ćwiczeń powiatowych

5.2.5.2. Zasady uruchamiania środków w sytuacjach kryzysowych w powiecie

5.2.5.4. Ochrona infrastruktury krytycznej

5.2.6. Zadania własne powiatu w zakresie bezpieczeństwa informacji

5.2.7. Zadania własne powiatu w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego

5.2.8. Zadania powiatu w zakresie bezpieczeństwa ekonomicznego

6. ZADANIA POWIATU Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

6.1. Charakterystyka i podział zadań powiatu z zakresu  administracji rządowej

6.2. Zadania powiatu dotyczące zwierzchnictwa nad organami administracji szczególnej

6.3. Zadania powiatu w zakresie bezpieczeństwa militarnego

6.3.1. Miejsce i zadania powiatu w systemie obronnym państwa

6.3.2. Zadania powiatu w zakresie szkolenia obronnego

6.3.3. Zadania powiatu w zakresie planowania operacyjnego

6.4. Zadania powiatu z zakresu administracji rządowej dotyczące bezpieczeństwa społecznego

6.5. Zadania powiatu z zakresu administracji rządowej dotyczące bezpieczeństwa powszechnego

6.6. Zadania powiatu z zakresu administracji rządowej dotyczące bezpieczeństwa publicznego

7. ORGANIZACJA KIEROWANIA W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA

7.1. Podstawy teoretyczne kierowania i zarządzania organizacją  bezpieczeństwa w powiecie

7.2. Organy kierowania bezpieczeństwem w powiecie

7.3. Organizacja kierowania bezpieczeństwem w czasie pokoju

7.4. Organizacja kierowania bezpieczeństwem powiatu w czasie  kryzysu

7.5. Organizacja kierowania bezpieczeństwem powiatu w czasie wojny

7.6. Zasada zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami

7.7. Organy samorządu terytorialnego

7.7.1. Organ stanowiący powiatu

7.7.2. Organy władzy wykonawczej powiatu

7.7.3. Organ wykonawczy powiatu o uprawnieniach władzy ogólnej

7.7.4. Organy wykonawcze rządowej administracji zespolonej i niezespolonej powiatu

8. KONCEPCJA POWIATOWEGO SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA

8.1. Założenia ogólne do koncepcji Powiatowego Systemu Bezpieczeństwa

8.2. Misje, cele i zadania PSB

8.3. Koncepcja struktury PSB

8.4. Organizacja i organy kierowania PSB

8.5. Przygotowania w dziedzinie bezpieczeństwa

8.5.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi

8.5.2. Planowanie na potrzeby zarządzania bezpieczeństwem w powiecie

8.6. Konkluzja

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA