Ocena funkcjonalności systemu kontroli w siłach zbrojnych RP

Monika Nowikowska,
Warszawa 2019.

Monografia podejmuje ważną problematykę badawczą, poświęconą zagadnieniom związanym z prowadzeniem kontroli, jako  immanentnej cechy każdego procesu zorganizowanego działania. Poruszony w publikacji temat pomaga wyjaśnić funkcjonujący w siłach zbrojnych system kontroli, jak również wykazać fundamentalne znaczenie kontroli w systemie zarządzania i dowodzenia. Niniejsza publikacja stanowi kompleksowe opracowanie, w którym podjęta została próba uporządkowania pojęć z zakresu kontroli, przedstawiono mechanizmy, funkcje i cele kontroli oraz scharakteryzowano podstawowe modele teoretyczne, na których tle ukazany został funkcjonujący system kontroli w siłach zbrojnych. Książka z uwagi na zawarty w niej wkład, dorobek teoretyczny, przekładający się zarazem na praktyczne zastosowanie konkretnych problemów w procesie kontroli, adresowana jest nie tylko do osób zajmujących się nauką prawa administracyjnego, dydaktyków, studentów, ale także do praktyków zajmujących się kontrolą w życiu zawodowym.

Od 28 maja 2019 roku, jest dostępna w sprzedaży kolejna książka wydana przez Towarzystwo Wiedzy Obronnej.

Cena książki wynosi 35 złotych, plus 5 złotych koszt wysyłki.

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Wszyscy zainteresowani kupnem wydawnictwa mogą je zamówić już teraz. Osoby prywatne i instytucje które chcą zakupić wydawnictwo są proszone o dokonanie wpłaty na konto TWO:

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005
z podaniem w treści przelewu – „Ocena funkcjonalności systemu kontroli w siłach zbrojnych RP” i danych kontaktowych.

Aby otrzymać fakturę prosimy o przysłanie zamówienia na email: towwdzob@op.pl z podaniem danych do faktury i terminu płatności.

SPIS TREŚCI:

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ I. Zarys historii kontroli wojskowej w Siłach Zbrojnych RP

 1. Uwagi ogólne

 2. Zarys historyczny

  2.1. Kontrola gospodarki wojska w okresie międzywojennym

  2.2. Kontrola inspekcyjna wojska w okresie międzywojennym

  2.3. Kontrola gospodarki wojska w latach 1946–1990

  2.4. Kontrola wyszkolenia wojsk w latach 1946–1990

 3. Departament Kontroli Ministerstwa Obrony Narodowej

 4. Podstawy prawne funkcjonowania kontroli w siłach zbrojnych

ROZDZIAŁ II. Pojęcie i istota kontroli

 1. Uwagi ogólne

 2. Pojęcia z zakresu kontroli

 3. Kontrola a terminy pokrewne

 4. Rodzaje kontroli i jej podział

 5. Zasady kontroli

 6. Cele, zadania i funkcje kontroli

ROZDZIAŁ III. Zadania i zakres działania organów kontroli w siłach zbrojnych.
                   Kryteria kontroli i ich wzajemne relacje

 1. Uwagi ogólne

 2. Zadania i zakres działania wybranych organów kontroli w siłach zbrojnych

 3. Kryteria kontroli

 4. Hierarchizacja kryteriów kontroli

ROZDZIAŁ IV. Czynniki determinujące sprawność działań kontrolnych

 1. Uwagi ogólne

 2. Planowanie w kontroli

 3. Metodyka kontroli

  3.1. Sposoby i techniki kontroli

  3.2. Postępowanie dowodowe w procesie kontroli

   3.2.1. Pojęcie „dowodu” w postępowaniu kontrolnym

   3.2.2. Klasyfikacja dowodów

   3.2.3. Ocena dowodów

 4. Kwalifikacje kontrolera

ROZDZIAŁ V. Zjawiska negatywne w funkcjonowaniu kontroli

 1. Uwagi ogólne

 2. Hipertrofia i atrofia kontroli

 3. Autonomizacja kontroli

 4. Formalizm kontroli

ROZDZIAŁ VI. Mierniki oceny działalności kontrolnej

w Siłach Zbrojnych RP

 1. Uwagi ogólne

 2. Kryteria oceny działalności kontrolnej

 3. Efekty działalności kontrolnej

 4. Cechy i wyznaczniki sprawności kontroli

ROZDZIAŁ VII. Standardy etyczne w kontroli

 1. Uwagi ogólne

 2. Podstawowe zasady etyczne w zawodzie kontrolera

 3. Rola i znaczenie kodeksów etyki zawodowej

WNIOSKI KOŃCOWE