CYWILNE SŁUŻBY SPECJALNE

Patryk Dobrzycki
Warszawa 2020

Recenzenci:
dr hab. Tomasz Aleksandrowicz, prof. WSPol w Szczytnie
dr hab. Sławomir Zalewski, prof. SWPW w Płocku
Redakcja naukowa:
prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler
Redakcja merytoryczna:
dr Zbigniew Moszumański

SPIS TREŚCI
WSTĘP

 1. Teorie i doktryny w zakresie roli i organizacji służb specjalnych w państwie
  1.1. Uwagi ogólne
  1.2. Geneza służb specjalnych
  1.3. Służby specjalne – konceptualizacja pojęcia
  1.4. Służby specjalne jako służby kontrwywiadowcze i wywiadowcze
  1.5. Cywilne służby specjalne PRL
  1.6. Wnioski
 2. Geneza i obecny zakres kompetencyjny oraz formy działania cywilnych służb specjalnych w Polsce
  2.1. Uwagi ogólne
  2.2. Transformacja cywilnych służb specjalnych RP w latach 1989–2017
  2.3. Zakres kompetencyjny oraz formy działania cywilnych służb wywiadowczych
  2.4. Zakres kompetencyjny oraz formy działania cywilnych służb kontrwywiadowczych
  2.5. Zakres kompetencyjny oraz formy działania innych cywilnych instytucji mających status służby specjalnej
  2.6. Czynności operacyjno-rozpoznawcze jako podstawowa forma działania cywilnych służb specjalnych
  2.7. Wnioski
 3. Istota demokratycznego nadzoru i kontroli nad cywilnymi służbami specjalnymi RP
  3.1. Uwagi ogólne
  3.2. Istota oraz pojęcia kontroli, nadzoru oraz koordynacji
  3.3. Kontrola parlamentarna
  3.4. Nadzór władzy wykonawczej
  3.5. Kontrola sądowa
  3.6. Kontrola społeczna
  3.7. Postulaty zmian
  3.8. Wnioski
 4. Cywilne służby specjalne w wybranych państwach demokratycznych
  4.1. Uwagi ogólne 183
  4.2. Wielka Brytania 184
  4.3. Republika Federalna Niemiec 195
  4.4. Czechy 209
  4.5. Wnioski 216
 5. Koncepcja kompetencyjno-organizacyjna cywilnych służb specjalnych RP
  5.1. Założenia do koncepcji kompetencyjno-organizacyjnej cywilnych służb specjalnych RP
  5.2. Misja, cele, zadania i funkcje cywilnych służb specjalnych
  5.3. Model organizacyjny cywilnych służb specjalnych
  5.3.1. Wariant zachowawczy
  5.3.2. Wariant zmodernizowany
  5.3.3. Wariant innowacyjny
  5.4. Koncepcja wdrożenia modelu optymalnego cywilnych służb specjalnych RP
  5.5. Wnioski
  ZAKOŃCZENIE

Wszyscy zainteresowani kupnem wydawnictwa mogą je zamówić już teraz. Osoby prywatne i instytucje które chcą zakupić wydawnictwo są proszone 
o dokonanie wpłaty na konto TWO:

Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005
z podaniem w treści przelewu – „CYWILNE SŁUŻBY SPECJALNE” 
i danych kontaktowych.

Aby otrzymać fakturę prosimy o przysłanie zamówienia na email: towwdzob@op.pl z podaniem danych do faktury i terminu płatności.