DZIAŁANIA ANTYTERRORYSTYCZNE SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH I W PORTACH

Marcin Kośka

Warszawa 2021

prof. dr hab. Krzysztof Kubiak
dr hab. Piotr Płonka

SPIS TREŚCI

WSTĘP

1. Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym

1.1. System antyterrorystyczny Rzeczypospolitej Polskiej

1.2. Organizacja działań antyterrorystycznych na morzu

1.2.1. Zapobieganie

1.2.2. Przygotowanie

1.2.3. Reagowanie

1.2.4. Odbudowa

1.3. Straż Graniczna

1.3.1. Informacje ogólne

1.3.2. Przeciwstawianie terroryzmowi na morzu

1.3.3. Współpraca z innymi elementami

1.4. Siły Zbrojne RP w operacji antyterrorystycznej – niedoskonałości

1.4.1. Obszar legislacyjny

1.4.2. Obszar planistyczny

1.4.3. Obszar organizacyjny

1.4.4. Obszar operacyjny

1.5. Funkcjonowanie formacji ochraniających granice morskie 
w Stanach Zjednoczonych Ameryki

1.5.1. Straż Przybrzeżna Stanów Zjednoczonych

1.5.2. Amerykańskie siły zbrojne

1.6. Wnioski

2. Charakterystyka zagrożeń w związku z użyciem obiektu pływającego jako środka ataku terrorystycznego

2.1. Środowisko działania terrorystów

2.2. Obiekty, które mogą stać się celem zamachu

2.3. Sposoby prowadzenia ataków terrorystycznych i ich skutki

2.3.1. Analiza przeprowadzonych zamachów na statki i porty

2.3.2. Prognoza zamachów na statki i porty – etapy, skutki, ocena ryzyka, sytuacje

planistyczne

2.4. Wnioski

3. Pożądane zdolności do przeciwstawienia się terrorystom

3.1. Niezbędne zdolności do przeciwstawienia się zagrożeniom w zakresie dowodzenia, rozpoznania, rażenia, manewru, ochrony, podtrzymania działań

3.1.1. Etap I – wytypowanie koszyka zdolności

3.1.2. Etap II – weryfikacja koszyka zdolności przez ekspertów

3.2. Zdolności Straży Granicznej w zakresie dowodzenia, rozpoznania, rażenia, manewru, ochrony, podtrzymania działań

3.3. Zdolności Sił Zbrojnych RP do samodzielnego działania w zakresie dowodzenia, rozpoznania, rażenia, manewru, ochrony, podtrzymania działań

3.4. Wnioski

4. Koncepcja użycia Sił Zbrojnych RP

4.1. Ogólne założenia koncepcji

4.2. Misja, cele, zadania

4.3. Obszar operacyjny

4.3.1. Odpowiedzialność za prowadzenie działań

4.3.2. Zakończenie działań

4.4. Obszar planistyczny

4.4.1. Międzyresortowy zespół do spraw planowania użycia Sił Zbrojnych RP

4.4.2. Procedury na wypadek zagrożeń w trakcie prowadzenia operacji antyterrorystycznej

4.5. Obszar organizacyjny

4.5.1. Współdziałanie w kontekście zasadniczych aktów prawnych

4.5.2. Współdziałanie Sił Zbrojnych RP z Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Straży Granicznej

4.5.3. Gotowość do działania

4.5.4. Doskonalenie form użycia

4.5.5. System informatyczny

4.5.6. Wykorzystanie tłumaczy

4.6. Obszar legislacyjny

4.6.1. Zdolności Sił Zbrojnych RP do przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym na polskich obszarach morskich i w portach

4.6.2. Współdziałanie organów w świetle ustawy i rozporządzenia – wariant pierwszy

4.6.3. Współdziałanie organów w świetle ustawy i rozporządzenia – wariant drugi

4.6.4. Współdziałanie Sił Zbrojnych RP z Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Strażą Graniczną

4.6.5. Odpowiedzialność za prowadzenie działań

4.6.6. Zakończenie działań

4.6.7. Nieścisłości w ustawie i rozporządzeniu

4.6.8. Nieścisłości w instrukcji

4.7. Kierunki zmian

Zakończenie

Od marca 2021 roku, jest dostępna w sprzedaży kolejna książka wydana przez Towarzystwo Wiedzy Obronnej.
Cena książki wynosi 45 złotych.
Ceny zawiera podatek VAT oraz koszty wysyłki.
Wszyscy zainteresowani kupnem wydawnictwa mogą je zamówić już teraz. Osoby prywatne i instytucje które chcą zakupić wydawnictwo są proszone
o dokonanie wpłaty na konto TWO:
Bank Pekao SA 67 1240 6218 1111 0000 4611 7005
z podaniem w treści przelewu – „DZIAŁANIA ANTYTERRORYSTYCZNE
SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH
I W PORTACH” i danych kontaktowych.
Aby otrzymać fakturę prosimy o przysłanie zamówienia na email: towwdzob@op.pl z podaniem danych do faktury i terminu płatności