Procedura wydawnicza:

 • Wydawnictwo publikuje recenzowane monografie naukowe wnoszące istotny wkład w rozwój nauki, a w szczególności w zakresie nauki o bezpieczeństwie, nauk prawnych, nauk o polityce i administracji, nauk socjologicznych, nauk o zarządzaniu i jakości i innych.
 • Wydawnictwo przyjmuje również do publikacji podręczniki dla studentów, poradniki dydaktyczne, instrukcje i inne opracowana z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa.
 • Wydawnictwo stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji, niezależnie od wniesienia opłaty za publikację monografii naukowej i wysokości tej opłaty.
 • Kwalifikowanie materiałów do publikacji obejmuje sprawdzenie zgodności ich treści z profilem działalności Wydawnictwa, zasadami metodologii nauk, przestrzeganiem zasad etyki w nauce, przestrzeganiem praw autorskich i innych praw pokrewnych, a także zgodności z formalnymi wymaganiami wobec Autora (Autorów) i ich dzieła.
 • Wydawnictwo zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces redakcyjny, obejmujący prace redakcyjne, skład i łamanie, korektę językową i techniczna, projektowanie okładki i druk.
 • Przekazane przez autorów teksty są publikowane na podstawie umów wydawniczych autorskich, regulujących wszelkie sprawy prawnoautorskie.

Procedura recenzji:

 • Autorskie monografie naukowe oraz monografie pod redakcją naukową oceniane są na podstawie co najmniej dwóch niezależnych recenzji wykonanych przez specjalistów z danej dziedziny naukowej. Recenzentem publikacji naukowej może być osoba mająca tytuł doktora habilitowanego lub profesora.
 • Recenzent nie powinien podejmować się oceny nadesłanego tekstu, gdy zachodzi konflikt interesów wynikający z rywalizacji, współpracy lub innej relacji z autorem, co potwierdza pisemnie przez złożenie stosownego oświadczenia.
 • Recenzenci są wyłaniani przez Kolegium Redakcyjne TWO z listy ekspertów z danej dziedziny naukowej. Lista recenzentów nie jest znana autorowi monografii.
 • Autor ma prawo wskazać potencjalnych recenzentów, w przypadku których zachodzi uzasadniony konflikt interesów.
 • Recenzja zawiera ocenę zasadności opublikowania utworu w postaci książki w tym określenie trafności podjętej problematyki oraz jej oryginalność na rynku wydawniczym, zauważone przez recenzenta ewentualne usterki i nieprawidłowości merytoryczne w treści utworu, propozycje zmian w treści utworu, które mogą przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności utworu na rynku wydawniczym.
 • Recenzje naukowe są wykonywane na podstawie umowy o dzieło sporządzonej przez Wydawnictwo.
 • Ostateczną decyzję o wydaniu publikacji i ewentualnym naniesieniu przez Autora poprawek podejmuje Kolegium Redakcyjne Wydawnictwa Naukowego TWO
 • Zgodnie z praktyką wydawniczą imiona i nazwiska recenzentów umieszczane są na stronie redakcyjnej monografii.
 • Wydawnictwo zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.