• Wydawnictwo TWO stosuje zasady etyki publikacyjnej przeciwdziałające nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE).
  • Wydawnictwo TWO stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji fałszywych danych.
  • W przypadku odkrycia nierzetelności naukowej Wydawnictwo TWO postępuje zgodnie z procedurą rekomendowaną przez COPE – szczegóły dostępne pod tym linkiem.
  • W czasie procesu wydawniczego autor jest zobowiązany podać na stronie redakcyjnej informację o osobach, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do powstania monografii. Takie postępowanie ma na celu uniknięcie sytuacji określanej jako ghostwriting, czyli ukrywanie udziału w powstaniu monografii osób innych niż oficjalnie figurujących na stronie redakcyjnej.
  • W przypadku dwóch lub więcej autorów jednej monografii lub rozdziału w monografii są oni zobowiązani określić procentowo lub merytorycznie wkład autorski.
  • Nie należy podawać jako współautorów osób, które nie wniosły żadnego wkładu w publikację (tzw. guest authorship).
  • Jeśli monografia jest związana z badaniami finansowanymi z grantu NCN, NPRH lub innej instytucji czy stowarzyszenia, autor jest zobowiązany podać na stronie redakcyjnej tę informację wraz z numerem grantu.
  • Odpowiedzialność za podanie zgodnych z prawdą informacji spoczywa na autorze, redaktorze naukowym monografii lub autorze rozdziału w monografii.
  • Wydawnictwo zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autorów, a w szczególności respektowania prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa, dbania o renomę oraz dobrą sławę autorów oraz utworu.
  • Wydawnictwo zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy, w tym proces redakcyjny.